PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2020

Naše škola pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Cílem je seznámit žáky s podobou přijímacích testů a v souladu s katalogem požadavků je co nejlépe na zkoušky připravit. Kurz je rozdělen do dvou částí, přičemž zájemce se může přihlásit buď na celý kurz, nebo jen na jednu část. Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o vzdělávání na všech typech středních škol.

I.část – 6 hodin ČJL + 6 hodin MAT

Náplň jednotlivých dvouhodinových kurzů v I. části bude v souladu s katalogem požadavků na přijímací zkoušky, přičemž zvýšená pozornost bude věnována procvičování na konkrétních příkladech.

Český jazyk a literatura

Mluvnice – zvuková stránka jazyka, tvoření slov, pravopis, tvarosloví, skladba

Literatura – literární druhy a žánry, interpretace a porozumění textu, umělecké prostředky

Matematika

Aritmetika – základní početní operace, racionální čísla, poměr, procenta, promile, jednoduché úrokování, druhá mocnina a odmocnina

Algebra – početní operace s jednočleny a mnohočleny, rozklad na součin, vzorec, slovní úlohy

Geometrie – úhel a jeho velikost, trojúhelník, Pythagorova věta, shodnost, osová a středová souměrnost, rovnoběžníky, lichoběžník, objemy a povrchy základních těles, soustava souřadnic, graf přímé a nepřímé úměrnosti

Základy statistiky – aritmetický průměr, četnost

Začínáme v sobotu 18.1.2020 a budeme pokračovat v těchto termínech: 25.1., 1.2., 8.2., 29.2. a 7.3.

v čase 9:30 – 11:05

Nebo v úterý 21.1. 2020 a pokračujeme v termínech: 28.1., 4.2., 11.2., 25.2. a 3.3.

v čase 16:00 – 17:35


II. část – 4 hodiny ČJL + 4 hodiny MAT

Druhá část bude věnována testům a typům úloh v testech. Žáci budou absolvovat cvičné testy z českého jazyka a z matematiky. Každý test bude vždy se žáky rozebrán.

Začínáme v sobotu 14.3.2020 a budeme pokračovat v těchto termínech: 21.3., 28.3. a 4.4.

v čase 9:30 – 11:05

Nebo v úterý 10.3.2020 a pokračujeme v termínech: 17.3., 24.3. a 31.3.

v čase 16:00 – 17:35


Cena kurzů:

I.část …………………………..…480,-Kč

II.část …………………………….320,-Kč

I.+II. část ……………………....750,-Kč

V tuto chvíli se již nelze registrovat.